Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017