Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang

Lớp mẫu giáo Ch'rơng II đã làm tốt công tác vận động phụ huynh "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"