Địa chỉ: Xã ĐakTaLey, Mang Yang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Đak TaLey

Xã ĐakTaLey, Mang Yang